d20 Team

Ở đây chúng tôi thực sự nghiêm túc về board game

Tuyết Trinh

Game Master

Kim Ngân

Game Master

Hoàng Hiệp

Game Master

Phát Huy

Game Master

Quang Đình

Game Master

Huy Cường

Game Master

Bảo Khôi

Game Master

Trùng Dương

Game Master